Our females:

 

             DORA DRUGELIS                                           KREMLEVSKIY ZLATKA ZUNDA